Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 – Definities

 

In dit document (Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden) wordt verstaan:

 

 

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de opdrachtgever/consument producten afneemt in verband met een overeenkomst op afstand en deze goederen door SuperMana worden geleverd
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de opdrachtgever/consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Opdrachtgever/consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 6. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de opdrachtgever/consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de opdrachtgever/consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 8. Ondernemer (SuperMana): de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan opdrachtgevers/consumenten aanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen SuperMana en de opdrachtgever/consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

                 

                  Bedrijfsnaam: SuperMana

                  Vestigingsadres: Tinnegietersweg 57 – 6005 LC Weert
                  E-mailadres: info@supermana.eu

                  KvK-nummer: 84673168 / BTW-identificatienummer: NL801562910B01

 

Artikel 3  Toepasselijkheid

 

 1. Deze Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod of overeenkomst door SuperMana gedaan aan of aangegaan met een opdrachtgever/consument alsmede de uitvoering daarvan.
 2. Deze Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van de door de opdrachtgever/consument gehanteerde inkoopvoorwaarden. Afwijkende voorwaarden of bepalingen zijn uitsluitend van toepassing indien en voor zover deze apart uitdrukkelijk en schriftelijke tussen SuperMana en opdrachtgever zijn overeengekomen voor elke afzonderlijke overeenkomst.
 3. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden aan de opdrachtgever/consument beschikbaar gesteld.
 4. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de opdrachtgever/consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de opdrachtgever/consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
 5. De opdrachtgever/consument met wie eenmaal een overeenkomst gesloten is waarop deze Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, gaat akkoord met de toepassing van de Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden op alle nadere overeenkomsten tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 4 - Het aanbod, aanbiedingen, overeenkomsten

 

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de opdrachtgever/consument mogelijk te maken. Als SuperMana gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producte. Onjuistheden of kennelijke fouten in het aanbod binden SuperMana niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de opdrachtgever/consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 4. Mondelinge toezeggingen of afspraken door of met haar personeel binden SuperMana alleen indien zij dit schriftelijk heeft bevestigd.
 5. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de opdrachtgever/consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 6. SuperMana is pas gebonden indien zij de bestelling schriftelijk heeft bevestigd naar de opdrachtgever/consument.
 7. Indien de opdrachtgever/consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt SuperMana onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door SuperMana is bevestigd, kan de opdrachtgever/consument de overeenkomst ontbinden.
 8. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft SuperMana passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de opdrachtgever/consument elektronisch kan betalen, zal SuperMana daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 9. SuperMana kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de opdrachtgever/consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien SuperMana op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 10. SuperMana zal uiterlijk bij levering van het product aan de opdrachtgever/consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze, dat deze door de opdrachtgever/consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

-Het bezoekadres van de vestiging van SuperMana waar de opdrachtgever/consument met klachten terecht kan.

-De prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling van de overeenkomst op afstand.

-De overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

.

 

Artikel 6 – Gegevens

 1. Opdrachtgever/consument staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid, van de door of namens hem aan SuperMana verstrekte gegevens en informatie. SuperMana is niet gehouden de juistheid, volledigheid en/of betrouwbaarheid van deze aan haar verstrekte gegevens te onderzoeken.
 2. SuperMana is eerste gehouden tot (verdere) uitvoering van de opdracht, indien de opdrachtgever/consument alle door SuperMana verlangde gegevens en informatie heeft verstrekt.
 3. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens, niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van SuperMana staan of indien opdrachtgever/consument op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft SuperMana daarnaast het recht om de daardoor ontstane kosten volgens de bij haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.
 4. Indien en voor zover SuperMana direct of indirect schade lijdt doordat de door opdrachtgever/consument verstrekte gegevens en/of informatie onjuist en /of onvolledig zijn, is de opdrachtgever/consument gehouden die schade volledig aan SuperMana te vergoeden.

 

Artikel 7 – Advisering

 1. SuperMana streeft naar beste vermogen om de met haar adviezen en andere informatieverstrekking beoogde resultaten te bereiken, maar geeft hiervoor geen enkele garantie. Alle door SuperMana gegeven adviezen en andere informatieverstrekking zijn derhalve geheel vrijblijvend en worden door SuperMana verstrekt als niet bindende informatie.
 2. De door SuperMana uitgebrachte adviezen en andere informatieverstrekking zijn uitsluitend bestemd voor de opdrachtgever/consument. Derden kunnen daaraan geen enkel recht ontlenen.
 3. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van SuperMana is het de opdrachtgever/consument niet toegestaan om de inhoud van adviezen en andere informatieverstrekking van SuperMana openbaar te maken of op andere wijze aan derden ter beschikking te stellen.

 

Artikel 8 - Herroepingsrecht

 1. De opdrachtgever/consument kan met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van maximaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.
 2. Reclamaties schorten de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever/consument niet op.
 3. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de opdrachtgever/consument, of een vooraf door de opdrachtgever/consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 4. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. SuperMana mag, mits hij de opdrachtgever/consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 5. Als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen, de dag waarop de consument of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 6. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

 

Artikel 9 - Verplichtingen van de opdrachtgever/consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de opdrachtgever/consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De opdrachtgever/consument mag alleen het ongeopende product retourneren. Indien het gesealde product geopend is kan de opdrachtgever/consument zich niet beroepen op de herroepingsplicht. Het uitgangspunt hierbij is dat de opdrachtgever/consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. Ieder recht op reclamatie vervalt indien de goederen door of namens de opdrachtgever/consument ondeugdelijk zijn behandeld met als gevolg schade aan het product. De opdrachtgever/consument heeft geen recht op schadevergoeding of creditering van het product bij schade aan het product.
 3. De opdrachtgever/consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product, als het gevolg is van een manier van omgaan met het product dat verder gaat dan toegestaan in lid 1.

De opdrachtgever/consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de SuperMana hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

Artikel 10 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de opdrachtgever/consument en kosten daarvan

 1. Als de opdrachtgever/consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van een e-mail te sturen naar info@supermana.eu, voor herroeping van het product aan SuperMana.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dat de opdrachtgever/consument de producten ontvangen heeft, zendt de opdrachtgever/consument het product retour, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) SuperMana. De opdrachtgever/consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De opdrachtgever/consument zendt het product terug, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door SuperMana verstrekte instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de opdrachtgever/consument.
 5. De opdrachtgever/consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
 6. Als de opdrachtgever/consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

Artikel 11 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. SuperMana maakt de melding van herroeping door de opdrachtgever/consument op elektronische wijze mogelijk, en stuurt na ontvangst van deze melding een ontvangstbevestiging.
 2. SuperMana vergoedt het geretourneerde product, exclusief eventuele leveringskosten, binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de opdrachtgever/consument de herroeping meldt.
 3. Creditering vindt plaats nadat het product retour ontvangen is door SuperMana en het product gecontroleerd is op eventuele schade.
 4. Indien SuperMana aanbiedt het product zelf af te halen, mag SuperMana wachten met terugbetalen tot het product retour gekomen is en gecontroleerd op eventuele schade.
 5. SuperMana gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de opdrachtgever/consument heeft gebruikt, tenzij de opdrachtgever/consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

 

Artikel 12 - Uitsluiting herroepingsrecht

SuperMana kan de navolgende producten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als SuperMana dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten die een beperkte houdbaarheid hebben;
 2. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 3. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

 

Artikel 13- De prijs

 1. Indien na het aanbod en /of het tot stand komen van de overeenkomst valutawijzigingen plaatsvinden waardoor overeengekomen prijzen in euro’s hoger uitvallen, is SuperMana gerechtigd die verhoging aan de opdrachtgever/consument door te berekenen en is hierin derhalve geen reden gelegen om de prijzen in een andere valuta

aan te passen.

 1. Indien een opdracht uitgevoerd dient te worden naar ontwerp, tekening of andere aanwijzingen van de opdrachtgever/consument, is SuperMana gerechtigd de opdrachtgever/consument hiervoor een separate prijs in rekening te brengen.
 2. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 3. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven, accijnzen, invoerrechten, valutakoersen, lonen, transportkosten.
 4. Prijsverhogingen binnen 2 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 5. Prijsverhogingen vanaf 2 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
 6. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 7. de opdrachtgever/consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 

Artikel 14 - Nakoming overeenkomst en extra garantie 

 1. SuperMana staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat SuperMana er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door SuperMana, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de opdrachtgever/consument op grond van de overeenkomst tegenover SuperMana kan doen gelden indien SuperMana is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van SuperMana, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de opdrachtgever/consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

 

Artikel 15 – Conformiteit

 1. Afbeeldingen op website, beschrijvingen, catalogi, brochures, reclamemateriaal, prijslijsten, prijzen, social media en op de website weergegeven informatie en aanbiedingen binden SuperMana niet.
 2. Geringe afwijkingen van kleur, zuiverheid, en kwaliteit zullen nimmer aanleiding zijn tot reclamatie, weigering tot acceptatie van de levering of ontbinding van de overeenkomst of vertraging in de betaling van de prijs.
 3. Alle technische eisen die door de opdrachtgever/consument aan de te leveren goederen wordt gesteld en welke afwijken van de normale eisen, dienen bij het sluiten van de overeenkomst door opdrachtgever/consument nadrukkelijk te worden vermeld.
 4. Indien door SuperMana een model, monster en/of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slecht te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheid van te leveren goederen kunnen van het monster, model en/of voorbeeld afwijken, tenzij door SuperMana nadrukkelijk is vermeld dat zou worden geleverd conform de getoonde of verstrekte monster, model en/of voorbeeld.
 5. Opdrachtgever/consument is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van SuperMana ontvangen monsters, modellen en/of voorbeelden zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan SuperMana terug te zenden.
 6. Monsters, modellen of voorbeelden, welke door de opdrachtgever/consument zijn goedgekeurd, zijn bindend voor het uitvoeren van de opdracht en gelden als bevestiging dat de aan de monsters, modellen of voorbeelden voorafgaande werkzaamheden deugdelijk en op juiste wijze zijn uitgevoerd. Producten vervaardigd en uitgevoerd overeenkomstig goedgekeurde monsters, modellen en/of voorbeelden kunnen derhalve geen aanleiding geven tot klachten.
 7. SuperMana houdt zich aan alle toepasselijke Europese, US, Verenigde Naties, en nationale export restricties, waarbij de verkoop van bepaalde producten aan bepaalde landen, bedrijven en/of personen wordt verboden. Het naleven van deze exportrestricties kan nimmer tot een wanprestatie aan de zijde van SuperMana leiden.

 

Artikel 16 - Levering en uitvoering

 1. SuperMana zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen.
 2. Opdrachtgever/consument dient de overeenstemming met door SuperMana opgegeven of met SuperMana overeengekomen hoeveelheden, kwaliteit en/of andere eigenschappen bij inontvangstneming van de goederen te controleren.
 3. Als plaats van levering geldt het adres dat de opdrachtgever/consument aan SuperMana kenbaar heeft gemaakt.
 4. De door SuperMana opgegeven en de met haar overeengekomen levertijden zijn bij benadering vastgesteld en zijn niet te beschouwen als fatale termijn. Overschrijding van levertijd verplicht SuperMana niet tot schadevergoeding en geeft de opdrachtgever/consument niet het recht zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet na te komen of op te schorten. De opdrachtgever/consument is echter gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden.
 5. De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de nakoming van de overeenkomst door SuperMana benodigde zaken. Indien ten gevolge van een wijziging in de werkomstandigheden en/of de niet tijdige levering van door SuperMana benodigde zaken vertraging ontstaat, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.
 6. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal SuperMana geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de opdrachtgever/consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De opdrachtgever/consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 7. Na ontbinding conform het vorige lid zal SuperMana het bedrag dat de opdrachtgever/consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 8. Indien SuperMana het transport regelt, is de opdrachtgever/consument verplicht de goederen meteen na aankomst op de plaats van bestemming in ontvangst te nemen.
 9. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij SuperMana tot het moment van bezorging aan de opdrachtgever/consument of een vooraf aangewezen en aan SuperMana bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 10. Indien de opdrachtgever/consument niet komt / laat afhalen dan wel niet in ontvangst neemt op de overeengekomen leverdatum dan wel binnen de overeengekomen leverperiode, worden deze zolang SuperMana dat wenselijk acht voor rekening en risico van de opdrachtgever/consument opgeslagen.
 11. SuperMana is bevoegd een overeenkomst in gedeelten uit te voeren en betaling te vorderen van dat gedeelte van de overeenkomst dat is uitgevoerd.

 

Artikel 17 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

 1. De opdrachtgever/consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De opdrachtgever/consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De opdrachtgever/consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

-        te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

-        tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

-        altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als SuperMana voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. SuperMana contacteert de opdrachtgever/consument of de overeenkomst verlengd kan worden. Indien de opdrachtgever/consument geen verlenging wil eindigt de overeenkomst op de eerder overeengekomen datum.

Duur:

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de opdrachtgever/consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

 

Artikel 18 - Betaling

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling van de facturen van SuperMana te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum in de op de factuur vermelde valuta, en uitsluitend op de wijze zoals op de factuur is aangegeven.
 2. Bij de verkoop van producten aan een opdrachtgever/consument mag de opdrachtgever/consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de opdrachtgever/consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling, alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. SuperMana heeft het recht deelleveringen afzonderlijk te factureren.
 4. De opdrachtgever/consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan SuperMana te melden.
 5. Indien de opdrachtgever/consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door SuperMana is gewezen op de te late betaling en SuperMana de opdrachtgever/consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is SuperMana gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen ten minste: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. SuperMana kan ten voordele van de opdrachtgever/consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

 

Artikel 19 – Overmacht

 1. Indien SuperMana door overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De opdrachtgever/consument heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.
 2. Onder overmacht zijn onder meer te verstaan: extreme weersomstandigheden, brand, wateroverlast, ongeval, ziekte of staking van personeel, bedrijfsstoring, stagnatie in het vervoer, stroomstoring, cyberterrorisme of andersoortige cyberaanvallen, beveiligingsincidenten, al dan niet opzettelijk(e) corrumpering of verlies van data, storende wettelijke bepalingen, export restricties, door SuperMana onvoorziene problemen bij productie of transport van de goederen, de niet tijdige levering van zaken of diensten door derden die door SuperMana zijn ingeschakeld en overige niet van de wil van SuperMana afhankelijke omstandigheden.
 3. Indien sprake is van een overmachtsituatie is SuperMana bevoegd de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de overmachtsituatie langer dan 6 weken duurt, is ook de opdrachtgever/consument bevoegd de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden.
 4. Indien SuperMana bij het intreden van de overmachtsituatie al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het al geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 20 – Eigendomsvoorbehoud

 1. SuperMana behoudt zich het eigendom van de geleverde en de te leveren producten voor, totdat al haar vorderingen ter zake van de geleverde en te leveren producten geheel door de opdrachtgever/consument zijn voldaan.
 2. Indien de opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen, is SuperMana gerechtigd de haar toebehorende goederen op kosten van de opdrachtgever/consument te (laten) terughalen van de plaats waar zij zich bevinden. In dit kader is SuperMana gerechtigd de bedrijfsruimte van de opdrachtgever/consument te betreden.
 3. De opdrachtgever is niet gerechtigd de nog niet betaalde goederen te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen. Opdrachtgever is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van SuperMana te bewaren.

 

Artikel 21 – Gebreken en reclamatie

 1. SuperMana staat in voor de deugdelijkheid van de geleverde producten en diensten in overeenstemming met wat de opdrachtgever/consument op grond van de overeenkomst redelijkerwijze mag verwachten. Indien zich gebreken zouden voordoen in de door SuperMana geleverde producten en/of diensten, dan zal zij deze gebreken (laten) herstellen, een redelijke prijsreductie toepassen, of het betrokken product of de betrokken dienst opnieuw leveren, een en ander uitsluitend ter beoordeling van SuperMana.
 2. Een eventuele be- of verwerking van de door SuperMana geleverde producten is voor eigen risico van de opdrachtgever/consument. De opdrachtgever/consument vrijwaart SuperMana voor alle aanspraken van derden voortvloeiende uit enige be- of verwerking van de door SuperMana geleverde producten.
 3. Geringe afwijkingen zijn niet als gebrek te kwalificeren en dienen door de opdrachtgever/consument geaccepteerd te worden. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van de producten hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.
 4. Ieder recht op reclamatie vervalt indien de producten door of namens de opdrachtgever/consument ondeugdelijk of in strijd met door of namens SuperMana gegeven instructies zijn vervoerd, behandeld, gebruikt, bewerkt of opgeslagen dan wel de gebruikelijke maatregelen/ voorschriften niet in acht zijn genomen, alsmede indien de opdrachtgever/consument enige uit de onderliggende overeenkomst voor hem voortvloeiende verplichting jegens SuperMana niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt.
 5. De opdrachtgever/consument dient de geleverde producten en/of diensten meteen na ontvangst nauwkeurig te keuren, bij gebreke waarvan ieder recht op reclamatie of vervanging vervalt. Een eventuele reclamatie met betrekking tot de hoeveelheid geleverde producten en/of transportschade dient op de vrachtbrief dan wel afleverbon te worden aangetekend, bij gebreke waarvan de op de vrachtbrief dan wel afleverbon genoemde hoeveelheden dwingend bewijs tegen de opdrachtgever/consument opleveren.
 6. De opdrachtgever / consument dient eventuele klachten over producten en of diensten en/of de uitvoering van een overeenkomst binnen 14 dagen nadat de opdrachtgever/consument het product heeft ontvangen. Bij gebreke van tijdige reclamatie vervalt elke aanspraak op SuperMana.
 7. Indien de opdrachtgever/consument reclameert is hij verplicht SuperMana de gelegenheid te bieden om een inspectie uit te voeren en de tekortkoming vast te stellen. De opdrachtgever/consument is verplicht om de producten en/of diensten waarover is gereclameerd ter beschikking van SuperMana te houden, bij gebreke waarvan ieder recht op nakoming, herstel, ontbinding en/of (schade)vergoeding vervalt.
 8. Retourzending aan SuperMana van verkochte producten, om welke reden dan ook, kan slechts plaatsvinden na voorafgaande schriftelijke machtiging en verzend- en/of andere instructies van SuperMana. De producten blijven te allen tijde voor rekening en risico van de opdrachtgever/consument. Het transport en alle daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. SuperMana zal de transportkosten vergoeden indien komt vast te staan dat er sprake is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van SuperMana.
 9. Eventuele gebreken betreffende een deel van de geleverde producten geven de opdrachtgever/consument geen recht tot afkeuring of weigering van de gehele partij geleverde goederen.
 10. Reclamaties schorten de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever/consument niet op.
 11. Na constatering van een tekortkoming in een product en/of dienst is de opdrachtgever/consument verplicht om al datgene te doen dat schade voorkomt of beperkt, eventuele onmiddellijke staking van gebruik, ver- of bewerking en verhandeling daaronder uitdrukkelijk begrepen.

 

 

Artikel 22 - Klachtenregeling

 1. SuperMana beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de opdrachtgever/consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij SuperMana.
 3. Bij SuperMana ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door SuperMana binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de opdrachtgever/consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. De opdrachtgever/consument dient SuperMana in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

Artikel 23 – Bescherming persoonsgegevens

 1. SuperMana zal bij het verzamelen en (verder) verwerken van persoonsgegevens in het kader van de overeenkomst van of ten behoeve van de opdrachtgever/consument haar uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Uitvoeringswet AVG en, vanaf de inwerkingtreding daarvan, de ePrivacy Verordening en daarmee verbonden wet- en regelgeving voortvloeiende verplichtingen naleven en passende beschermingsmaatregelen nemen.
 2. Indien SuperMana naar haar oordeel als verwerker in de zin van de AVG moet worden aangemerkt, zal de opdrachtgever/consument op eerste verzoek van SuperMana in aanvulling op het in dit artikel bepaalde een schriftelijke verwerkersovereenkomst met haar aangaan en ondertekenen, conform het door SuperMana aan te leveren model.
 3. De opdrachtgever/consument vrijwaart SuperMana voor alle aanspraken van derden (waaronder in elk geval gebruikers en overheidsinstanties), financieĢˆle overheidssancties en kosten (waaronder kosten van rechtsbijstand), die voortvloeien uit een schending door de opdrachtgever/consument van enig wettelijk voorschrift met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

 

Artikel 24 – Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Buiten het bepaalde in artikel 21.1 heeft de opdrachtgever/consument geen enkele aanspraak op SuperMana wegens gebreken in of met betrekking tot SuperMana geleverde goederen en/of diensten. SuperMana is derhalve niet aansprakelijk voor directe en/of indirect schade, waaronder begrepen zaakschade, immateriële schade, gederfde inkomsten, stagnatieschade, reputatieschade en ieder andere gevolgschade, ontstaan door welke oorzaak ook, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van SuperMana.
 2. SuperMana is eveneens niet aansprakelijk in de hierboven bedoelde zin voor handelingen van haar werknemers of andere personen die binnen haar risicosfeer vallen, hierbij inbegrepen (grove) schuld of opzet van deze personen.
 3. SuperMana is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat de opdrachtgever/consument goederen na aflevering heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft doorgeleverd, respectievelijk heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.
 4. SuperMana is niet aansprakelijk voor enige schade indien levering van producten en/of diensten niet mogelijk is als gevolg van exportrestricties, embargo's etc.
 5. SuperMana is niet aansprakelijk voor door haar aan de opdrachtgever/consument gegeven adviezen of aanbevelingen tenzij deze adviezen of aanbevelingen expliciet onderdeel uitmaken van een specifieke dienst. In geval van een specifieke dienst gelden de aansprakelijkheidsbeperkingen, zoals opgenomen in artikel 24. De opdrachtgever/consument vrijwaart SuperMana voor alle aanspraken van derden in verband met door SuperMana gegeven adviezen of aanbetalingen.
 6. SuperMana is niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in de door de opdrachtgever/consument goedgekeurde of gecorrigeerde monsters, modellen of voorbeelden.
 7. SuperMana is niet aansprakelijk voor schending van octrooien, licenties en/of andere intellectuele eigendomsrechten van derden door gebruik van door of namens de opdrachtgever/consument verstrekte gegevens. SuperMana is evenmin aansprakelijk voor beschadiging of verlies van door de opdrachtgever ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabricaten, monsters, modellen en/of andere zaken.
 8. De opdrachtgever/consument vrijwaart SuperMana, haar werknemers en haar voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde hulppersonen tegen iedere aanspraak van derden, aanspraken gebaseerd op productaansprakelijkheid daaronder begrepen, in verband met de uitvoering door SuperMana van de overeenkomst, ongeacht de oorzaak, alsmede tegen de daaruit voor SuperMana voortvloeiende kosten.
 9. Schade aan producten veroorzaakt door beschadiging of vernieling van verpakking van de producten is voor rekening en risico van de opdrachtgever/consument.
 10. In alle gevallen waarin SuperMana gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan de factuurwaarde van de geleverde producten en/of diensten waardoor of in verband waarmee schade is veroorzaakt.
 11. Iedere vordering op SuperMana, tenzij deze door SuperMana is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.
 12. De opdrachtgever zal SuperMana, evenals medewerkers van SuperMana, vrijwaren voor aanspraken van derden (hieronder ook begrepen bestuurlijke en/of strafrechtelijke boetes), medewerkers van SuperMana daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden als gevolg van het handelen of nalaten van de opdrachtgever/consument en/of de onjuistheid of onvolledigheid van door of namens de opdrachtgever/consument verstrekte gegevens of informatie.

 

Artikel 25 – Vertegenwoordiging

 1. Indien de opdrachtgever/consument namens een of meerdere anderen optreedt is hij, onverminderd de aansprakelijkheid van die anderen, tegenover SuperMana aansprakelijk als ware hij zelf de opdrachtgever/consument.
 2. Indien SuperMana een overeenkomst sluit met twee of meer natuurlijke of rechtspersonen zijn alle opdrachtgevers steeds hoofdelijk en voor het geheel jegens SuperMana aansprakelijk.
 3. Indien SuperMana een overeenkomst sluit met een onderneming in oprichting blijven de oprichters ook na bekrachtiging van de overeenkomst ieder hoofdelijk voor het geheel aansprakelijk.

Artikel 26 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen SuperMana en de opdrachtgever/consument waarop deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen SuperMana en de opdrachtgever/consument zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Limburg, locatie Roermond, Nederland. In afwijking van deze bepaling heeft SuperMana tevens en te allen tijde het recht om een geschil of vordering voor te leggen aan de bevoegde rechtbank van de plaats waar de opdrachtgever/consument gevestigd is of zijn feitelijke zetel heeft.

 

Artikel 27 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 1. Aanvullende dan wel van deze algemene verkoop- leveringsvoorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de opdrachtgever/consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de opdrachtgever/consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.